Historia jest nauką samą w sobie i jak większość, jest ona podzielona na wiele innych podkategorii, z których każda zajmuje się szczegółowym badaniem okresu historii ludzkości lub określonego regionu świata.

Jeśli studiujecie na kierunku historycznym, najprawdopodobniej będziecie uczyć się na temat wielu aspektów historii.

Wraz z rozwojem cywilizacji wszędzie tam, gdzie osiedlił się człowiek, pojawiło się wiele różnych kultur. Każda z tych kultur posiada własną historię, często spisaną przez lokalnych historyków, ale często przekazywaną z pokolenia na pokolenie poprzez tradycję oralną.

Nie tylko historia jest podzielona chronologicznie i geograficznie, ale niektóre dziedziny historii zajmują się również określonymi zagadnieniami ludzkiej kultury, takimi jak:

 • Historia polityczna, która bada historię rządu, przywódców politycznych, wyborów, polityki i interakcji między różnymi gałęziami rządu
 • Historia dyplomatyczna, która bada stosunki między krajami, ambasadorów i idee dyplomacji
 • Historia społeczna, która bada obyczaje i zwyczaje ludu, rodzin i dzieci, edukację, a także demografię oraz instytucje społeczne, takie jak kościoły.
 • Historia kultury, która bada języki i ich zastosowania, sztuki, w tym literaturę, sport i inne rozrywki oraz sposób, w jaki uczestniczą w konstruowaniu tożsamości kulturowych
 • Historia gospodarcza, która bada, jak działa cały system produkcji i konsumpcji (lub którejkolwiek z jego części), przedsiębiorstw, przemysłu, banków i klas pracujących na wszystkich poziomach systemu
 • Historia intelektualna, która bada ideologię i epistemologię oraz analizuje, w jaki sposób idee wpływają na ludzkie życie i jak świat materialny wpływa na ludzkie idee.

Jest ich o wiele więcej. Istnieje nawet dziedzina historii zwana historiografią, która jest historią historii. Zamiast poddawać analizie historycznej rzeczywiste wydarzenia – powiedzmy podbój Anglii przez Wilhelma, księcia Normandii – przedmiotem historiografii jest historia dziejów wydarzenia, a więc sposób, w jaki została napisana, często sprzeczne uprzedzenia pisanie o tym w czasie i sposób, w jaki takie okoliczności kształtują nasze rozumienie danego wydarzenia i samej natury historii.

Pytania historiografii obejmują:

 • kto pisze historię, jaki był ich program i w jakim celu?
 • jaka jest wiarygodność historyka żyjącego w teraźniejszych czasach i interpretującego przeszłe wydarzenia?
 • co ze źródłami, które historyk włącza do swojej pracy lub celowo wyklucza?

Dla uproszczenia przyjrzymy się tylko głównym grupom historii: starożytnej, postklasycznej (inaczej średniowiecznej, od około 500 n.e. do 1500 n.e.) i nowożytnej oraz historii sztuki.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Historia
Arkadiusz
5
5 (10 oceny)
Arkadiusz
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzegorz
5
5 (10 oceny)
Grzegorz
zł29
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Mariusz
5
5 (6 oceny)
Mariusz
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Łukasz
Łukasz
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oskar
Oskar
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Arkadiusz
5
5 (6 oceny)
Arkadiusz
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maciej
Maciej
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
Katarzyna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Arkadiusz
5
5 (10 oceny)
Arkadiusz
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzegorz
5
5 (10 oceny)
Grzegorz
zł29
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Mariusz
5
5 (6 oceny)
Mariusz
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Łukasz
Łukasz
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oskar
Oskar
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Arkadiusz
5
5 (6 oceny)
Arkadiusz
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maciej
Maciej
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
Katarzyna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Historia starożytna

Historia ludzkości zaczyna się, gdy pojawiła się pierwsza cywilizacja, a historycy określili wszystko co było wcześniej, jako prehistorię.

Powszechnie przyjmuje się, że historia starożytna zaczyna się około 3000 roku p.n.e. wraz z pojawieniem się wczesnego systemu pisma w Mezopotamii. Rozciąga się aż do VI wieku n.e., kiedy Cesarstwo Zachodniorzymskie upadło po kolejnych najazdach i śmierci ostatniego cesarza rzymskiego, Romulusa Augustulusa.

Archeologia znajdowała się w centrum wszelkich badań dotyczących historii starożytnej. Odegrała ogromną rolę w naszej wiedzy o wczesnych cywilizacjach, od wykopalisk Armii Terakotowej Pierwszego Cesarza Qin w starożytnych Chinach po eksplorację piramid Majów w Ameryce Południowej.

Mimo że większość naszej obecnej wiedzy o wydarzeniach z czasów starożytnych opiera się na pismach i relacjach starożytnych historyków (Herodota, Tukidydesa, Arriana, Plutarcha, Polibiusza, Sima Qiana, Salustiusza, Liwiusza, Józefa, Swetoniusza i Tacyta), zapisy te były często produkowane przez dekady, jeśli nie wieki po wydarzeniach, które opisali. Z racji tego, zawsze należy je czytać z zachowaniem pewnego dystansu.

Historia starożytnego Egiptu, ludzie jadący na wielbłądach przy piramidzie i zachodzie słońca
Egipt to miejsce narodzin jednej z najwcześniejszych cywilizacji na świecie i jest pełen zabytków, które fascynowały historyków od setek lat. (Źródło: Unsplash)

Historia średniowiecza

Podczas gdy historia starożytna kończy się w 500 roku n.e., historia współczesna zaczyna się dopiero około 1500 roku, w zależności od badanego regionu geograficznego. Więc co się wydarzyło w ciągu tych 1000 lat?

Te dziesięć wieków historii historycy nazywają średniowieczem. W Europie Zachodniej i Środkowej epoka ta rozpoczęła się wraz z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego, ale nie wyglądała dokładnie tak samo we wszystkich częściach świata.

W Skandynawii, w tym obecnej Danii, Finlandii i Norwegii, czasy średniowiecza są często przyrównywane do Epoki Wikingów, począwszy od 793 roku wraz z pierwszą w historii odnotowaną inwazją Wikingów w Anglii i trwającą do nieudanej próby inwazji norweskiego króla Haralda III (Haraldra Harðráði), który został pokonany przez króla saskiego Harolda Godwinsona w 1066 w bitwie pod Stamford Bridge; w Irlandii. W tym samym roku Wilhelm Zdobywca, książę Normandii i sam potomek Wikingów pokonał Harolda Godwinsona i został królem Anglii.

Na Wschodzie powszechnie przyjmuje się, że okres średniowiecza Japonii zaczyna się od okresu Nara (kiedy to  cesarzowa Genmei założyła stolicę Heijō-kyō) w 709 roku i kończy się ostatnią bitwą pod Sekighaharą w 1600 roku, kiedy Tokugawa i jego sojusznicy zakończyli reżim Toyotomi i zjednoczył kraj.

W tym samym czasie na kontynencie różne okresy historyczne w Chinach nie wyglądały tak samo. Cesarska era Chin rozpoczęła się w 221 roku wraz z dynastią Qin, a zakończyła się wraz z cesarzem Qing w 1911 roku.

Na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej oraz na Półwyspie Iberyjskim czasy średniowiecza były naznaczone rozwojem islamu i powstaniem potężnych imperiów.

Z racji tego, że studiowanie i uczęszczanie na kursy historii wymaga posiadania wielu umiejętności krytycznego myślenia, a także umiejętności badawczych, wielu absolwentów uniwersytetów, którzy ukończyli instytucję naukową z dyplomem z historii, po ukończeniu studiów licencjackich zostaje prawnikami.

Dlaczego by nie zatrudnić korepetytora z historii?

Historyczny statek wikingów drakkar
Wikingowie pozostawili w Anglii znacznie więcej niż mogłoby się wydawać. Na powyższym zdjęciu przedstawiony jest historyczny okręt wikingów - langskip. (Źródło: Unsplash)

Dowiedzcie się jaki zawód powinniście wybrać po ukończeniu studiów historycznych.

Historia współczesna

Średniowiecze powoli zanikało w Europie, a na jego miejsce renesans wkraczał w pełną przemianę społeczną, religijną i gospodarczą. Chociaż ruch renesansowy rozpoczął się we Włoszech około XIII wieku, wraz z ponownym odkryciem antycznego filozofa i kontaktem z wiedzą naukową Bliskiego Wschodu, historia średniowiecza zakończyła się dopiero około 1500 roku po kilku ważnych wydarzeniach:

 • Wynalezienie prasy drukarskiej przez Gutenberga w 1439
 • Odkrycie obu Ameryk przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku.
 • Globalizacja świata i przyspieszenie wymiany idei, towarów i pieniędzy przez Europę, Bliski Wschód i Azję.

Naukowcy zwykle dzielą historię nowożytną na dwa okresy: wczesną historię nowożytną i późną historię nowożytną. W przypadku studentów, którzy dostali się na studia licencjackie, prawdopodobnie będą oni studiować historię współczesną przez więcej niż jeden semestr wraz z innymi dyscyplinami humanistycznymi, niektórymi fakultatywnymi, a niektórymi obowiązkowymi.

Wczesna historia nowożytna obejmuje:

 • Renesans, naznaczony nową szkołą myślenia, humanizmem i ponownym odkryciem klasycznej filozofii greckiej
 • Reformacja (rozłam w zachodnim chrześcijaństwie zapoczątkowany przez Marcina Lutra i podtrzymywany przez Huldrycha Zwingli, Jana Kalwina i innych protestanckich reformatorów w XVI-wiecznej Europie)
 • Kontrreformacja była odrodzeniem katolickim zapoczątkowanym w odpowiedzi na reformację protestancką, poczynając od Soboru Trydenckiego (1545–1563), a kończąc na końcu wojny trzydziestoletniej (1648). Została zainicjowana w celu ochrony władzy, wpływów i bogactwa Kościoła katolickiego.
 • Wiek odkrywców, trwający od XV wieku do końca XVIII wieku, naznaczony szeroko zakrojoną eksploracją zagraniczną, która doprowadziła do głębokich zmian w europejskiej dyplomacji i była początkiem globalizacji.
 • Powstanie kapitalizmu, opartego na prywatnej własności środków produkcji i ich eksploatacji dla zysku.
 • Złoty wiek piractwa, który obejmuje okres od lat pięćdziesiątych XVII wieku do końca lat dwudziestych XVIII wieku i obejmuje trzy oddzielne okresy:
  • Okres bukanierów - trwał od około 1650 do 1680 roku, kiedy to francuscy i angielscy żeglarze z Tortugi i Jamajki zajmowali hiszpańskie statki i kolonie na Karaibach
  • Runda Piratów w latach 90. XVII wieku była szlakiem żeglugi z obu Ameryk w celu rabowania posiadłości muzułmańskich i Kompanii Wschodnioindyjskiej na Oceanie Indyjskim i Morzu Czerwonym
  • Okres po wojnie o sukcesję hiszpańską, od 1716 do 1726, kiedy to angielscy i amerykańscy marynarze i korsarze przeszli do piractwa po zakończeniu wojny o sukcesję hiszpańską i wędrowali po Karaibach, północnoamerykańskich wschodnich wybrzeżach, wybrzeżach Afryki Zachodniej i Oceanie Indyjskim.

Historia jest tak obszernym i interesującym przedmiotem, że większość uniwersytetów i instytucji oferuje na przykład możliwość ukończenia studiów historycznych lub studiowania historii na interdyscyplinarnych studiach licencjackich. Możecie nawet spojrzeć poza ukończenie studiów i kontynuować robienie doktoratu z historii.

Powszechnie przyjęty do rozpoczęcia pod koniec XVIII wieku i był naznaczony ważnymi wydarzeniami, takimi jak:

 • Rewolucja amerykańska, która zakończyła panowanie Korony Brytyjskiej nad jej amerykańskimi koloniami.
 • Rewolucja Francuska, która zakończyła się zniesieniem monarchii i zapoczątkowała demokratyczny system rządów.
 • Kolonizacja Australii, napędzana potrzebą rozwiązania problemu przeludnienia w brytyjskim systemie więziennym oraz faktem, że Korona Brytyjska straciła Trzynaście Kolonii Ameryki podczas Rewolucji Amerykańskiej.
 • Rewolucje 1848 r., które były serią politycznych wstrząsów w całej Europie w 1848 r. (dotknęły one Francję, Włochy, Danię, Niemcy, Szwecję, Belgię, Szwajcarię i Irlandię). Nadal jest to najbardziej rozpowszechniona fala rewolucyjna w historii Europy.
 • Rewolucja rosyjska, która nie była jedną, ale dwiema rewolucjami w Rosji w 1917 roku. Obaliła ona carski absolutyzm i doprowadziła do powstania Związku Radzieckiego. Imperium Rosyjskie upadło wraz z abdykacją cesarza Mikołaja II.
 • Pierwsza wojna światowa i druga wojna światowa w latach 1914-1918 i 1939-1945 obejmowały wszystkie główne potęgi tamtych czasów i prawie wszystkie kraje na świecie. Te dwa konflikty spowodowały śmierć dziesiątek milionów żołnierzy i cywilów i na zawsze zmieniły porządek świata.

Jeśli pragniecie uczyć się o cywilizacjach i społeczeństwach, czas spędzony w klasie skupi się głównie na badaniach historycznych oraz myśleniu analitycznym i krytycznym. Warto jednak pamiętać, że wszystkie umiejętności badawcze są wymagane w dziennikarstwie lub socjologii.

Czy wiecie, że możecie otrzymać pomoc korepetytora historii na Superprof?

Starożytna rzeźba grupa Lacoon
Starożytna rzeźba pt. Grupa Laokoona była jednym z pierwszych dzieł, które opisał historyk Pliniusz Starszy. (Źródło: en.wikipedia.org)

Historia sztuki

Jedną z podkategorii historii jest historia sztuki. Podczas gdy historycy skupiali się głównie na badaniu i analizie wydarzeń historycznych, religijnych, społecznych i politycznych w różnych okresach, historia sztuki koncentrowała się na czymś innym.

Historycy sztuki badają wizualną, dźwiękową i ustną ekspresję ludzkości. Uczeni badający historię sztuki próbują zinterpretować sztukę wizualną, muzykę i literaturę fikcyjną poprzez dogłębne badania przy użyciu różnych podejść i metodologii.

Jednym z najwcześniejszych historyków sztuki jest Pliniusz Starszy. W swoim czasie był uważany za jednego z najsłynniejszych rzymskich pisarzy, przyrodnika i filozofa przyrody, a nawet służył jako dowódca marynarki wojennej i armii wczesnego Cesarstwa Rzymskiego.

Jeśli studiujecie sztuki wyzwolone, jest bardzo prawdopodobne, że Wasze zajęcia i program nauczania będą zawierać jakieś informacje na temat historii sztuki.

Istnieje wiele innych dziedzin historii, których nauce możecie poświęcić całe życie, od cywilizacji zachodniej po historię Ameryki Łacińskiej, historię Afryki, antropologię, historię Ameryki, a nawet historię Afroamerykanów. Kategorii historii, które możecie opanować jest wiele, jeśli nie nieskończenie wiele.

Sprawdźcie koszty prywatnych lekcji historii na Superprof.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Aleksandra

Jestem kreatywną i ciekawą świata osobą, która lubi poznawać nowe osoby i miejsca. Interesuję się sportem, muzyką, sztuką oraz literaturą amerykańską. Na co dzień udzielam korepetycji z języka angielskiego, co również jest moim hobby. W czasie wolnym chętnie podróżuję i czytam książki.