Uczenie się chemii jest fascynujące: obserwowanie interakcji substancji na poziomie molekularnym, znajdowanie sposobów zastosowania podstawowych pytań do problemów biomedycznych, wprowadzanie teoretycznej interakcji do innowacji w farmaceutykach lub materiałach przemysłowych. W Polsce jest wiele miejsc, w których możesz się uczyć chemii.

Jeśli mieszkasz w Gdańsku lub ogólnie w okolicach Trójmiasta i szukasz sposobów na naukę chemii, oto kilka wskazówek.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Chemia
Tomasz
5
5 (10 oceny)
Tomasz
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Robert
5
5 (12 oceny)
Robert
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aniela
5
5 (6 oceny)
Aniela
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
5
5 (11 oceny)
Karolina
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dominik
5
5 (9 oceny)
Dominik
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (9 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patryk
5
5 (16 oceny)
Patryk
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Tomasz
5
5 (10 oceny)
Tomasz
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Robert
5
5 (12 oceny)
Robert
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aniela
5
5 (6 oceny)
Aniela
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
5
5 (11 oceny)
Karolina
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dominik
5
5 (9 oceny)
Dominik
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (9 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patryk
5
5 (16 oceny)
Patryk
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Studia chemiczne na Uniwersytecie Gdańskim

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego powstał w 1991 roku, choć jego początki sięgają roku 1945, kiedy to w ramach nowo powołanego Pedagogium rozpoczęto kształcenie nauczycieli w zakresie chemii.

Obecnie wydział składa się z 12 katedr, w ramach których działają 32 pracownie naukowe oraz Zespół Dydaktyki i Popularyzacji Nauki.

Wydział ma uprawnienia w zakresie nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie chemia.

Od 2013 roku Wydział mieści się w nowej siedzibie, zlokalizowanej na kampusie oliwskim, która jest dzisiaj jednym z najnowocześniejszych obiektów naukowo-dydaktycznych w Europie. W budynku Wydziału Chemii znajdują się 24 laboratoria studenckie, hala technologiczna, 190 laboratoriów naukowych oraz zespół nowoczesnych audytoriów.

Wydział zatrudnia ponad 100 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 19 profesorów tytularnych, 27 profesorów uczelni, 16 doktorów habilitowanych, 70 doktorów, 27 asystentów z tytułem magistra, a także 80 pracowników naukowo-technicznych, technicznych i administracyjnych.

Główne obszary aktywności badawczej Wydziału Chemii dotyczą: chemii i biochemii peptydów, analityki chemicznej i środowiskowej, chemii obliczeniowej, fizykochemii organicznej i nieorganicznej, chemii materiałów, chemii cukrów oraz chemii środowiska. Znaczny wkład w dorobek naukowy wniosły badania prowadzone przez doktorantów. Istotny jest również udział w osiągnięciach badawczych wynikający ze współpracy międzynarodowej (m.in. USA, Niemcy, Japonia, Szwecja) i krajowej. Światowy poziom prowadzonych badań naukowych możliwy jest dzięki zgromadzonej nowoczesnej aparaturze. Wyniki prowadzonych na wydziale badań znajdują odzwierciedlenie w licznych publikacjach z tzw. listy filadelfijskiej.

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego to jeden z najprężniejszych ośrodków akademickich prowadzących badania naukowe oraz kształcenie w zakresie chemii i ochrony środowiska zarówno w kraju, jak i za granicą. Pracownicy wydziału na realizację swoich badań pozyskują środki finansowe z krajowych i międzynarodowych instytucji finansujących naukę. Uznaniem dorobku wydziału jest przydzielona mu najwyższa kategoria naukowa A.

model molekularny
Dowiedz się więcej o molach i innych aspektach chemii na Uniwersytecie Gdańskim. Źródło: Unsplash

Studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie Gdańskim

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego to jeden z najprężniejszych ośrodków akademickich w zakresie badań przyrodniczych zarówno w kraju jak i za granicą. Kształcenie akademickie na tym Wydziale prowadzone jest według nowoczesnego modelu branżowych specjalności, które rozpoczynają się od samego początku studiów.

 • Kierunek: Chemia studia – 6-semestralne studia stacjonarne I stopnia (240 miejsc), do wyboru kandydaci mają następujące moduły specjalnościowe:
  • analityka i diagnostyka chemiczna – 60 miejsc
  • chemia biomedyczna – 60 miejsc
  • chemia kosmetyków – 60 miejsc
  • chemia żywności – 60 miejsc

których realizacja rozpoczyna się od 2 semestru studiów.

Studenci wszystkich specjalności, mogą w trakcie rekrutacji lub 1 semestru (do połowy listopada) zadeklarować chęć realizacji opcjonalnego modułu kształcenia nauczycielskiego, którego kontynuacja na studiach II stopnia na kierunku chemia i ukończenie uprawnia do nauczania przedmiotu chemia we wszystkich typach szkół.

 • Kierunek: Ochrona Środowiska – 6-semestralne studia stacjonarne I stopnia (60 miejsc)
 • Kierunek: Biznes chemiczny – 7-semestralne studia inżynierskie I stopnia (60 miejsc)

Studenci mogą również korzystać z szerokiej palety kursów fakultatywnych, dzięki którym podnoszą swoje kwalifikacje i atrakcyjność na rynku pracy. Wydział na stałe współpracuje z kilkudziesięcioma przedsiębiorstwami i jednostkami naukowo badawczymi w kraju i za granicą, gdzie można odbywać staże i praktyki. Bogaty wybór placówek dydaktycznych i naukowo-badawczych w kraju i za granicą ma na celu usunięcie bariery między studentami, a pracodawcami. W ramach studiów realizowane są także wizyty studyjne w firmach i w parkach naukowo-technologicznych, co pozwala na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorstwami z branży. Dodatkowo przyszli absolwenci mogą korzystać ze szkoleń z zakresu ekonomii i prowadzenia własnej działalności.

Główną misją Wydziału jest stałe podnoszenie kwalifikacji i atrakcyjności absolwentów na rynku pracy. Dlatego też od kilku lat działa przy Wydziale Rada Konsultacyjna złożona z wybitnych przedstawicieli przemysłu, biznesu i administracji publicznej, która pomaga im na bieżąco modyfikować program studiów tak, aby absolwenci wyposażeni byli w najbardziej atrakcyjne kompetencje z punktu widzenia przyszłych pracodawców.

budynek wydziału chemii uniwersytetu gdańskiego
Studiuj chemię na Uniwersytecie Gdańskim w jego najnowocześniejszych laboratoriach. Źródło: Wikipedia

Studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Gdańskim:

 • Kierunek: Chemia – 4-semestralne studia stacjonarne II stopnia (120 miejsc), do wyboru kandydaci mają następujące moduły specjalnościowe*:
  • analityka i diagnostyka chemiczna
  • chemia biomedyczna
  • chemia i technologia środowiska
  • chemia obliczeniowa

W trakcie rekrutacji, studenci wszystkich specjalności, którzy ukończyli studia 1 stopnia na kierunku chemia, mogą zadeklarować chęć realizacji opcjonalnego modułu kształcenia nauczycielskiego, którego ukończenie uprawnia do nauczania przedmiotu chemia we wszystkich typach szkół.

 • Kierunek: Chemia – 4-semestralne studia niestacjonarne II stopnia (50 miejsc), do wyboru kandydaci mają następujące moduły specjalnościowe*:
  • zaawansowana analityka chemiczna
  • zarządzanie substancjami niebezpiecznymi
 • Kierunek: Ochrona Środowiska – 4-semestralne studia stacjonarne II stopnia (40 miejsc)
 • Kierunek: Biznes chemiczny – 3-semestralne studia magisterskie II st. 2D (40 miejsc)
 • Kierunek: Biznesu i technologia ekologiczna – 4-semestralne studia stacjonarne II stopnia – kierunek prowadzony jest wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym UG, kierunkiem tym administruje Wydział Ekonomiczny UG

* Dany moduł specjalnościowy na kierunku Chemia, zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych zostanie uruchomiony tylko wtedy, kiedy zgłosi się przynajmniej 25 kandydatów.

Absolwenci wszystkich kierunków Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego dzięki zdobytej wiedzy praktycznej mają dużą szansę na zdobycie pracy, między innymi w nowoczesnym przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, kosmetycznym, spożywczym i paliwowym. Absolwenci podejmują także pracę w placówkach naukowo-badawczych, specjalistycznych laboratoriach, inspektoratach, biurach wdrożeniowych oraz małym i średnim biznesie biomedycznym i kosmetycznym. Na wydziale istnieje także możliwość zdobycia kwalifikacji nauczycielskich.

Na Wydziale Chemii funkcjonują 3 koła naukowe: Naukowe Koło Chemików, Koło Naukowe Ochrony Środowiska oraz  Koło Naukowe Biznesu Chemicznego. Oprócz działalności naukowo-badawczej wykonywanej pod bezpośrednią opieką opiekunów, koła naukowe są niezwykle aktywne w wielu innych dziedzinach, m.in. biorą udział w promocji Wydziału, w dniach otwartych Wydziału Chemii, dniach otwartych Uczelni (coroczne Targi Akademia), Bałtyckim Festiwalu Nauki, czy też pokazach specjalnych dla szkół. Studenci Wydziału Chemii od roku 2010 organizują doroczne święto pracowników i studentów Chemiliada integrujące środowisko kadry naukowej i braci studenckiej. Działalność w kole naukowym jest też doskonałym sposobem kształtowania umiejętności związanych ze współpracą w grupie, pełnieniem w niej określonych ról, a także umiejętności argumentowania czy autoprezentacji, które są niezwykle cenione na rynku pracy.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w nauce?. Na stronie Superprof po wpisaniu przykładowej frazy "kurs maturalny chemia online" znajdziesz bogatą ofertę profesjonalnych nauczycieli w swoim mieście.

Studia chemiczne na Politechnice Gdańskiej

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zlokalizowany jest na terenie uczelni. Na infrastrukturę naukowo-dydaktyczną Wydziału Chemicznego składają się cztery wolnostojące budynki mieszczące pomieszczenia dydaktyczne, laboratoria badawcze i lokale administracyjne oraz budynek, w którym mieści się magazyn. Bazę dydaktyczną Wydziału stanowią: 2 sale audytoryjne na 135 miejsc każda, sala wykładowa na 112 miejsc, 2 sale audytoryjne na 50 miejsc każda, 12 sal wykładowych różnej wielkości, 124 sale ćwiczeniowe i seminaryjne oraz liczne laboratoria.

Wydział stale wzbogaca swoją ofertę dydaktyczną wsłuchując się w młodzieńcze zainteresowania oraz nieustannie poszerza zakres prowadzonych badań naukowych, włączając się aktywnie w życie społeczności pomorskiej. Współpracę z przemysłem traktuje priorytetowo, dlatego pewne umiejętności i kompetencje nabywane podczas studiów na Wydziale Chemicznym PG pozwalają absolwentom coraz lepiej radzić sobie ze współczesnymi wyzwaniami na rynku pracy. Ta jednostka naukowa została doceniona otrzymując kategorię A+ podczas ostatniej parametryzacji.

budynek wydziału chemii politechniki gdańskiej
Politechnika Gdańska dysponuje flotą zaawansowanych mikroskopów, które pomogą Ci studiować na kierunkach chemicznych. Źródło: Wikipedia

Oferta studiów inżynierskich:

 • Biotechnologia
 • Chemia
 • Chemia Budowlana (kierunek międzyuczelniany)
 • Inżynieria Biomedyczna (kierunek międzywydziałowy)
 • Inżynieria Materiałowa (kierunek międzywydziałowy)
 • Korozja
 • Technologia Chemiczna
 • Zielone Technologie i Monitoring / Green Technologies and Monitoring

Oferta studiów magisterskich:

 • Biotechnologia
 • Chemia
 • Chemia Budowlana
 • Inżynieria Biomedyczna (kierunek międzywydziałowy)
 • Inżynieria i Technologie Nośników Energii (kierunek o profilu praktycznym)
 • Inżynieria Materiałowa (kierunek międzywydziałowy)
 • Korozja
 • Technologia Chemiczna
 • Zielone Technologie i Monitoring / Green Technologies and Monitoring

Możesz także studiować chemię na Politechnice Warszawskie lub znaleźć lokalnego korepetytora, wpisując korepetycje z chemii Warszawa” w wyszukiwarkę Superprof!

Nauka chemii z prywatnym korepetytorem

Niezależnie od tego, czy uczysz się nauk ścisłych, aby zdać egzamin ósmoklasisty, czy podchodzisz do matury z chemii, potrzebujesz dodatkowego czasu spędzonego z nauczycielem innym niż Twój mentor na poziomie uniwersyteckim lub po prostu chcesz dowiedzieć się więcej o chemii, to powinieneś zdobyć prywatnego korepetytora. To prawdopodobnie najlepsza opcja.

dziewczynka zaintrygowana kolorowymi flarami
Prywatni korepetytorzy mogą pomóc miłośnikom chemii w każdym wieku. Źródło: Visual Hunt

Prywatny nauczyciel oznacza, że ​​nie jesteś przykuty do konkretnych ram czasowych i miejsca na swoje lekcje - idealnie, jeśli tylko okazjonalnie potrzebujesz pomocy w przypadku konkretnych zagadnień lub masz bardzo napięty grafik. Oznacza to również, że możesz skupić się na działach, których nie jesteś pewien. Klasyczne studia chemiczne są realizowane zgodnie z ustalonym programem nauczania, a z prywatnym nauczycielem możesz rozwiązać swoje problemy ze zrozumieniem katalizy, chemii obliczeniowej, związków metaloorganicznych, nanomateriałów lub innych specyficznych aspektów chemii.

Ani też nie zginiesz wśród morza studentów; zamiast tego możesz wziąć udział w zajęciach indywidualnych, podczas których Twój korepetytor będzie koncentrować się na Twoich słabościach i potrzebach, a nie na tym, co nauczyciele uważają, że powinieneś wiedzieć. Może Ci wyjaśnić poszczególne zagadnienia w bardziej wizualny sposób lub skupić się bardziej na aspektach matematycznych, aby nauczyć Cię mechaniki molekularnej.

Jedyną wadą uczenia się chemii z prywatnym nauczycielem jest to, że prawdopodobnie ani Twój nauczyciel ani Ty nie macie wolnego dostępu do laboratorium. Jeśli potrzebujesz korepetycji z praktycznej chemii, musisz znaleźć laboratorium, które możesz wynająć do swoich eksperymentów.

Dlaczego nie spróbować uczyć się chemii w Poznaniu?

Gdzie w Gdańsku szukać korepetytorów od chemii?

Jedną z opcji znalezienia kogoś, kto udzieli Ci korepetycji z chemii na poziomie szkoły podstawowej lub średniej, jest udanie się na uczelnię i sprawdzenie, czy studenci są chętni do pomocy.

Inną jest poszukanie korepetytora od chemii tutaj w Superprof. Dostępnych jest prawie 70 korepetytorów, którzy mogą pomóc we wszystkim, od chemii sądowej przez inżynierię chemiczną po biochemię. Średnia cena wynosi około 40 złotych za godzinę, a wiele z nich mieści się w przedziale 25-70 złotych, więc nie jest aż tak drogo.

Jeśli jesteś studentem chemii we Wrocławiu, to tam również możesz znaleźć prywatnego nauczyciela. A jeśli mieszkasz gdzie indziej, wpisz np. korepetycje chemia Łódź” w wyszukiwarkę Superprof.
Wielu z nich oferuje również bezpłatną pierwszą lekcję, dzięki czemu możesz sprawdzić, czy dobrze się zsynchronizujesz z nowym nauczycielem. Ważne jest, aby Twój korepetytor był w stanie dostosować swój styl nauczania do Twojego stylu uczenia się - więc nie wahaj się skorzystać z bezpłatnej pierwszej lekcji i wypróbować różnych korepetytorów, aby zobaczyć, który z nich jest dla Ciebie najlepszy! Możesz także sprawdzić opinie innych uczniów, aby zobaczyć, jakie było ich doświadczenie z tym konkretnym nauczycielem.
>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Joanna

Jestem zabawną i bezpośrednią osobą. Uwielbiam relaksować się czytając książki lub spędzając czas z przyjaciółmi. Tłumacz języka angielskiego, z ambicjami do nauki kolejnych czterech języków obcych.