Każdy, kto chciałby pogłębić swoją wiedzę ekonomiczną, czy to w celu doskonalenia swoich studiów, czy też w interesie ogólnym, powinien dobrze znać niektóre z najczęściej używanych pojęć i terminów ekonomicznych.

To dlatego, że:

 • Znajomość kluczowych terminów ekonomicznych, od podaży i popytu po ekonometrię i politykę pieniężną, pomoże ci lepiej zrozumieć tę dziedzinę,
 • Zyskasz większą wiarygodność, gdy będziesz mówić o sprawach gospodarczych,
 • Nauka kluczowych terminów może być świetnym sposobem na szersze studiowanie ekonomii, a także może pomóc rozwinąć umiejętności analizy ekonomicznej.
Dostępni najlepsi nauczyciele z: Ekonomia
Natalia
5
5 (5 oceny)
Natalia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Filip
5
5 (1 oceny)
Filip
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dawid
Dawid
zł65
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Błażej
Błażej
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Artem
Artem
zł20
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patrycja
5
5 (2 oceny)
Patrycja
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ekonometria
Ekonometria
zł1
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Pawel
Pawel
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Natalia
5
5 (5 oceny)
Natalia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Filip
5
5 (1 oceny)
Filip
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dawid
Dawid
zł65
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Błażej
Błażej
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Artem
Artem
zł20
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patrycja
5
5 (2 oceny)
Patrycja
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ekonometria
Ekonometria
zł1
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Pawel
Pawel
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Kluczowe Terminy Ekonomiczne

Poniżej znajduje się 25 terminów wprowadzających, które są powszechnie używane w dziedzinie ekonomii i które mogą być używane podczas studiów ekonomicznych. Nawet jeśli poniższe terminy nie znajdują się w twoim programie nauczania, często będą przywoływane w twojej szerszej lekturze ekonomii. Na przykład, terminy te są często wymieniane w postach na blogach, artykułach z wiadomościami ekonomicznymi, a nawet podczas podcastów ekonomicznych.

 • Bessa

Znana również jako rynek niedźwiedzia. Zasadniczo przedstawia negatywne lub pesymistyczne perspektywy wyników giełdy, często w jej wyniku rynek wpada w tendencję spadkową, a ceny wciąż obniżają się.

W wyniku bessy sprzedaż akcji ma tendencję wzrostową. Ponadto inwestorzy mogą spodziewać się poniesienia strat na swoich inwestycjach.

 • Hossa

Znana również jako rynek byka. Hossa reprezentuje znacznie bardziej pozytywne prognozy na temat notowań giełdy w porównaniu do bessy. Podczas hossy ceny akcji rosną lub oczekuje się, że wzrosną.

Zdjęcie metalowego byka z giełdy nowojorskiej.
Hossa to jedno z kluczowych pojęć ekonomii. | źródło: Visual Hunt - Arch-Sam
 • Cykl Koniunkturalny

Cykl koniunkturalny odnosi się do ogólnej ekspansji, a następnie kurczenia się gospodarki w czasie.

W rezultacie cykl koniunkturalny jest częścią szerszej dziedziny teorii makroekonomii. Poniżej znajdziesz definicję makroekonomii.

 • Przewaga Komparatywna

Koncepcja zaproponowana przez ekonomistę o nazwisku David Ricardo. Przewaga komparatywna to pojęcie teoretyczne, które opisuje zdolność jednej strony do wytwarzania towarów lub usług przy niższych kosztach alternatywnych w porównaniu z inną stroną lub stronami. Poniżej znajduje się definicja kosztu alternatywnego.

 • Deflacja

Deflacja jest przeciwieństwem inflacji. Występuje, gdy popyt spada, a to z kolei prowadzi do takich rezultatów, jak obniżone ceny.

 • Podział Pracy

Podział pracy opisuje proces podziału zadań, tak aby poszczególne grupy lub osoby mogły wykonać każde zadanie. Często wiąże się to z procesem produkcyjnym i ogólną produktywnością.

 • Elastyczność Popytu

Elastyczność popytu opisuje, w jaki sposób popyt na towary lub usługi rośnie lub maleje, wraz ze zmianą ceny tego dobra lub usługi. Towary, które generalnie są podatne na elastyczność popytu, powinny wykazywać następujące wzorce:

 • Wzrost kosztu dobra doprowadzi do spadku popytu,
 • Spadek kosztu dobra spowoduje wzrost popytu.
 • Rynek Finansowy

Odnosi się do rynku lub giełdy, na którym kupowane i sprzedawane są aktywa finansowe. Typowym przykładem rynku finansowego jest giełda papierów wartościowych.

 • Polityka Fiskalna

Polityka fiskalna odnosi się do wydatków rządu i ich wpływu na gospodarkę, zwłaszcza jeśli zmieniają się poziomy wydatków.

 • Produkt Krajowy Brutto (PKB)

PKB jest często używany jako miara wyników gospodarczych i działalności danego kraju. Zwykle jest obliczany kwartalnie lub corocznie.

 • Tempo Wzrostu

Tempo wzrostu jest miarą wzrostu i tego, jak zmienia się w czasie. Można je użyć do opisania wzrostu gospodarczego, produktu krajowego brutto lub takich elementów, jak roczne stopy wzrostu firmy.

 • Stopa Procentowa

Oprocentowanie jest obliczane przez zastosowanie procentu od kwoty pożyczanego kapitału. Typowym przykładem kapitału jest pożyczka lub inna forma zadłużenia. Kwota naliczonych odsetek jest zwykle obliczana w odniesieniu do rocznej stopy procentowej.

Białe strzałki na drewnianym podłożu.
Popularne terminy ekonomiczne obejmują terminy, takie jak stopa procentowa. | źródło: Unsplash - Jungwoo Hong
 • Inflacja

Mówiąc najprościej, kiedy występuje inflacja, wzrasta cena za towary i usługi. Tam, gdzie gospodarka odnotowuje inflację, koszty życia zwykle rosną.

 • Ekonomia Keynesowska

Opracowana przez nazwisko znane w ekonomii - John Maynard Keynes, ekonomia keynesowska opisuje teorie i przekonania ekonomiczne Keynesa, w których zawarto przekonanie, że zaangażowanie rządu w gospodarkę, poprzez wydatki i podatki może pomóc zwiększyć popyt i wyprowadzić gospodarkę z depresji.

 • Prawo Popytu

Prawo popytu bada, jak zmieniają się nawyki zakupowe klientów wraz ze wzrostem cen. Mówiąc dokładniej, teoria zakłada, że ​​przy tych samych warunkach (ceteris paribus), gdy ceny towaru rosną, popyt na to dobro spada.

 • Prawo Podaży

Zgodnie z prawem podaży, przy tych samych warunkach (ceteris paribus), wzrost cen powoduje wzrost ilości dostarczanych towarów.

 • Makroekonomia

Makroekonomia bada, jak gospodarka zachowuje się całościowo. Pojęcia badane w makroekonomii to:

 • Inflacja,
 • Poziom cen w gospodarce,
 • Tempo wzrostu.
 • Użyteczność Krańcowa

Użyteczność krańcowa odnosi się do stopnia satysfakcji konsumenta z konsumpcji towaru lub usługi. Użyteczność krańcowa może być wykorzystana przez ekonomistów do oszacowania, ile towaru lub usługi powinien kupić konsument.

 • Mikroekonomia

Przeciwieństwem makroekonomii jest mikroekonomia. Mikroekonomia to analiza handlu koncentrująca się na tym, jak osoby i przedsiębiorstwa działają w gospodarce oraz jak ich zachowanie wpływa również na rozwój ekonomiczny gospodarki.

Znajdź swoje korepetycje mikroekonomia na platformie Superprof.

 • Monetaryzm

Monetaryzm to szkoła myślenia, która koncentruje się na idei, że ilość pieniądza w gospodarce jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wartości rozwoju działalności gospodarczej. Jest to teoria przeciwna do teorii, którą zaproponował Keynes.

Banknoty różnych walut.
Kluczowe terminy w ekonomii często koncentrują się wokół koncepcji tworzenia pieniądza lub bogactwa. | źródło: Unsplash - Joshua Hoehne
 • Oligopol

Termin używany w obszarze udziału w rynku. W monopolu na rynku jest tylko jeden dostawca, a w duopolu tylko dwóch. W oligopolu na rynku jest więcej niż dwóch dostawców, a działania jednego dostawcy mogą wpływać na działania pozostałych.

 • Koszt Alternatywny

Koszt alternatywny to koszt utraty szansy, aby skorzystać z innej okazji. Przykład kosztu alternatywnego można dostrzec u inwestorów, którzy być może będą musieli zrezygnować z inwestowania w jedną spółkę, aby zainwestować w inną.

 • Stagflacja

Stagflacja opisuje gospodarkę, która przeżywa powolny wzrost gospodarczy, a jednocześnie doświadcza inflacji i wysokiego poziomu bezrobocia. Stagflacja występuje znacznie rzadziej niż inflacja czy deflacja.

 • Niewidzialna Ręka Rynku

Teoria wprowadzona przez filozofa Adama Smitha, niewidzialna ręka rynku, opisuje korzyści, jakie społeczeństwo może odnieść w wyniku działań jednostek mających własną korzyść w najwyższym priorytecie. Niewidzialna ręka była argumentem używanym do propagowania korzyści płynących z wolnego rynku.

 • Bariery Handlowe

Bariery handlowe odnoszą się do polityki lub przepisów rządu, które ograniczają lub kontrolują handel międzynarodowy. Przykłady obejmują:

 • Taryfy,
 • Kwoty handlowe,
 • Embarga.

Stwórz Własny Słownik Ekonomii

Trudność w zrozumieniu ekonomii polega na tym, że w tej dziedzinie jest tak dużo terminologii. Jeśli jednak poświęcisz trochę czasu na naukę podstawowych pojęć ekonomicznych, takich jak te opisane powyżej, będziesz w stanie:

 • Mówić z większą pewnością podczas omawiania spraw gospodarczych,
 • Dowiedzieć się więcej o tym, które teorie i koncepcje należą do której dziedziny ekonomii, na przykład makroekonomia lub mikroekonomia,
 • Używać tych terminów podczas egzaminów lub w esejach, co pokaże twojemu nauczycielowi lub wykładowcy, że czujesz się komfortowo używając i podkreślając terminologię z dziedziny przedsiębiorczości.

Chociaż opanowanie pojęć ekonomicznych może zająć trochę czasu, najlepszą taktyką poprawiającą zrozumienie takich kluczowych terminów jest próba nauczenia się nowej terminologii w powolnym, ale regularnym tempie.

Na przykład możesz chcieć nauczyć się od jednego do trzech nowych terminów każdego tygodnia. Oznaczałoby to, że na długo przed końcem roku akademickiego będziesz bardzo dobrze radzić sobie z terminami, jak te koncepcje gospodarcze powyżej i zrozumiesz dokładnie co one oznaczają. Jeśli poświęciłeś czas na zapamiętanie tych terminów, możesz je zapamiętać na długie lata.

Oczywiście, jeśli potrzebujesz lub chciałbyś nauczyć się takiej terminologii szybciej i bardziej intensywnie, zawsze możesz zatrudnić nauczyciela ekonomii, który pomoże ci zrewidować podstawowe terminy i koncepcje ekonomiczne. Oprócz pomocy w nauce takich terminów, nauczyciel lub korepetytor ekonomii może:

 • Dać ci ćwiczenia, które utrwalą twoją znajomość terminów ekonomicznych,
 • Zapewnić ci techniki uczenia się, które pomogą ci podczas powtórki,
 • Zidentyfikować obszary lub kluczowe terminy, z którymi się borykasz, niezależnie od tego, czy są to pojęcia, które mieszczą się w ekonomii behawioralnej, czy też terminy takie jak stagflacja,
 • Uzupełnić program nauczania szkoły, pracując z tobą w obszarach, z którymi masz największe trudności.

Na przykład, Superprof ma szeroką gamę korepetytorów ekonomii, spośród których możesz wybierać. Po prostu wprowadź swój kod pocztowy, a Superprof dopasuje cię do korepetytorów online i lokalnych (np. ekonometria korepetycje) w twojej okolicy, którzy z przyjemnością pomogą ci odnieść sukces w nauce (niezależnie czy chodzi o szkołę zawodową czy studia).

Poznaj społeczno-ekonomiczny aspekt tej nauki.

Dowiedz się o nagrodach Nobla w dziedzinie ekonomii.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.