Artykuł nauczyciela

Jak rozliczać korepetycje?

Aby udzielać lekcji prywatnych, masz kilka możliwości:

  • Działalność nierejestrowana

  • Działalność wykonywana osobiście

  • Pozarolnicza działalność gospodarczaDziałalność nierejestrowana

Przychód z korepetycji w żadnym miesiącu nie może przekroczyć połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto. Należny podatek wyniesie 17% lub 32%. Co ważne, jeżeli przychód z działalności nierejestrowanej przekroczy w danym miesiącu próg 50% minimalnego wynagrodzenia, staje się ona działalnością gospodarczą od dnia, w którym limit został przekroczony. Wówczas w ciągu 7 dni należy złożyć w CEIDG wniosek rejestracyjny.

Pamiętaj, że wspólnicy spółki cywilnej oraz spółki wpisanej do KRS nie mogą prowadzić działalności nierejestrowej.

Działalność wykonywana osobiście

Przychody z korepetycji, które zostaną uznane za działalność wykonywaną osobiście, rozlicza się samodzielnie jedynie w zeznaniu rocznym. Podobnie jest z działalnością nierejestrową.

Korepetytor nie musi prowadzić sformalizowanej ewidencji podatkowej, powinien jedynie ewidencjonować przychody z uwzględnieniem ich daty uzyskania. Może to robić w dowolnej formie.
Warto pamiętać, że dochody z korepetycji nie są objęte zwolnieniem z PIT dla młodych (www.gov.pl ), nawet jeżeli korepetytor nie ukończył 26 lat.

Pozarolnicza działalność gospodarcza

Jeżeli korepetycje są udzielane w ramach działalności gospodarczej, wówczas należy pamiętać o wywiązywaniu się z obowiązków prawnych względem urzędu skarbowego i ZUS.

W pierwszej kolejności należy zarejestrować firmę – PKD dla tego rodzaju działalności to 85.59.B „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”. (www.biznes.gov.pl)

Superprof nie jest pracodawcą nauczycieli.
Do nauczycieli należy dostarczenie faktur za prowadzone lekcje